Japanese knotweed
Fallopia japonica

311254575_5651510211579174_1934090448505970973_n - Martina Bešinová
Sekierska dolina (Zvolen), Slovakia

5.10.2022

+

It is a stout, persistent, fast-growing invasive plant reaching a height of around 2 meters and forming almost impenetrable thickets. The deliberate spread of a species into the natural environment is currently considered illegal.

To je krupna, postojana, brzorastuća invazivna biljka koja doseže visinu od oko 2 metra i formira gotovo neprobojne šikare. Namjerno širenje vrste u prirodni okoliš trenutno se smatra nezakonitim.

То је стасита, упорна, брзорастућа инвазивна биљка која достиже висину од око 2 метра и формира готово непроходне шикаре. Намерно ширење врсте у природно окружење се тренутно сматра незаконитим.

Je to statná, vytrvalá, rýchlo sa rozrastajúca invazívna rastlina dosahujúca výšku okolo 2 metrov a vytvárajúca takmer nepriestupné porasty. Vedomé rozširovanie druhu do prírodného prostredia sa v súčasnosti považuje za nelegálne.